آدرس پستی ایران، کارت را مسدود می کند؟

ترجیحا از آدرس پستی خارج از ایران استفاده شود.

شما عزیزان می توانید از آدرس زیر برای خریدهای خود استفاده کنید:

Country: United Arab Emirates

Address Line 1: Sheikh Zayed Rd.

Address Line 2: –

City: Dubai

State/Province: AE

Pistal/Zip Code: 2023

خبرنامه رویال کارت

09900035002