برای پیشگیری از استفاده از کارت های سرقتی و سوء استفاده از کارت بانکی شما 12 رقم اول کارت و تاریخ انقضا و CCV2 کارت خود را بپوشانید
09900035002